Plavecká výuka základních škol - Učivo


» Výuka

» Ke stažení

» Směrnice

» Závody 3. tříd

Směrnice

Vnitřní směrnice číslo 3 - Učivo předplavecké výuky

Rozsah učiva je určen pro děti 1.tříd ZŠ

1. Hygiena plavání - vštěpovat dětem hygienické zásady, budovat hygienické návyky.

2. Adaptace na vodní prostředí

Formou her postupně a nenásilně adaptovat děti na vodní prostředí, učit je nebát se vody. Postupně získávat důvěru v učitele plavání, podporovat přirozený pohyb ve vodě – chůzi, napodobivé činnosti, lezení, poskoky, běh v mělké vodě.

3. Základní plavecké dovednosti

4. Zvládnout jeden plavecký způsob

Kraul a uplavat 10 – 25 metrů.

Cílem předplavecké výuky dětí 1. třídy je vytvořit podmínky pro zvládnutí úkolů spojených především s pocitem vody ( malování ve vodě, tleskání ve vodě, vaření) změny směru pohybu, zrychlení a zpomalení. Usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností – kroulové nohy, znakové nohy, kraulové paže případně i znakové paže. Zvládnout jedním, případně dvěma plaveckými způsoby uplavat 10 – 25 metrů.


Vnitřní směrnice číslo 4 - Učivo základní plavecké výuky 2.tř

Rozsah učiva je určen pro děti 2.tříd ZŠ

1. Hygiena plavání - vštěpovat dětem hygienické zásady, budovat hygienické návyky.

2. Adaptace na vodní prostředí

Formou 2. her postupně a nenásilně adaptovat žáky na vodní prostředí, učit je nebát se vody. Postupně získávat důvěru v učitele plavání.

3. Základní plavecké dovednosti


4. Cílem základní plavecké výuky dětí 2. třídy Vytvořit podmínky pro zvládnutí úkolů kurzu 3. třídy základní plavecké výuky. Zvládnout dva plavecké způsoby kraul a znak, uplavat 10 – 100 metrů. Naučit startovním povelům a činnosti na startovní povely, vytvořit podmínky pro soutěže a závody. Uskutečnit závody na 25 m v rámci učební skupiny v plavání.

5. Seznámení se záchranou tonoucího a sebezáchrany a zásadami plavání ve volné přírodě.


Vnitřní směrnice číslo 5 - Učivo základní plavecké výuky 3. tříd

Rozsah učiva je určen pro žáky 3. tříd ZŠ

1. Hygiena plavání - upevňovat získané hygienické zásady, rozšiřovat vědomosti o nové poznatky v oblasti:

2. Základní plavecké dovednosti - 2. zdokonalovat naučené, upevňovat získané pohybové návyky a rozšiřovat základní plavecké dovednosti.


3. Cílem základní plavecké výuky dětí 3. třídy: Vytvořit podmínky pro zvládnutí úkolů zdokonalovacích kurzů plavecké výuky. Zvládnout dva plavecké způsoby kraul a znak, uplavat 25 – 200 metrů. Naučit další plavecký způsob prsa, startovní skok, startovní povely. Vytvořit podmínky pro soutěže a závody. Uskutečnit závody na 25 m v rámci učební skupiny v plavání.

4. Seznámení se záchranou tonoucího – dopomoc unavenému plavci: tažení, letka, most. Prvky dopomoci tonoucímu: plavání na boku, základy první pomoci, přivolání pomoci. Prvky sebezáchrany: šlapání vody, vznášení na znak.

5. Opakování zásad plavání ve volné přírodě.


Vnitřní směrnice číslo 6 - Učivo základní plavecké výuky 4. a 5.tříd

Rozsah učiva je určen pro žáky 4. A 5. tříd ZŠ

1. Hygiena plavání – upevňovat získané hygienické zásady, rozšiřovat vědomosti o nové poznatky v oblasti:

- fyzická a psychická připravenost na výuku plavání, kontraindikace při výuce plavání

- vybavení žáků na výuku plavání, základní hygiena před vstupem do bazénu, sprchování, otužování, sušení těla

- smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu

- zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu

2. Plavecké dovednosti – zdokonalovat získané plavecké dovednosti, nácvik nových plaveckých dovedností jako:

dohmat u plaveckých způsobů kraul, znak a prsa, plavecká obrátka - kraul, znak, startovní skok, plavání pod vodou do vzdálenosti 10m, lovení předmětů, nácvik plaveckého způsobu delfín – delfínové vlnění.

3. Rozvoj plavecké vytrvalosti - zdokonalit plavecký způsob kraul a znak s cílem po obrátce uplavat 200 metrů.

4. Zdokonalit plavecký způsob prsa s cílem po libovolné obrátce uplavat 50 metrů.

5. Uskutečnit závody na 50 metrů v rámci učební skupiny.

6. Dovednosti záchranného a branného plavání:

záchranářský skok do vody, způsoby zanořování, plavání ve ztížených podmínkách, plavání v oděvu, ploutvové plavání, tažení tonoucího, dopomoc unavenému plavci. Opakování zásad plavání ve volné přírodě.

Vnitřní směrnice č. 322 - Platba-výuka základních a mateřských škol.

Platba za přípravnou, základní a zdokonalovací plaveckou výuku bude provedena převodem na účet PŠ, na základě vystavené faktury.

Podkladem pro fakturaci je jmenný seznam žáků, předaný v den zahájení plavecké výuky.

Musí být opatřený razítkem a podpisem ředitele školy. Seznam předá doprovázející pedagogický doprovod společně s potvrzením osvobozených žáků z plavecké výuky.

Poté již není možné počty měnit, ani požadovat vrácení peněz.

Dne 15. 4. 2017, Kristýna a Vladimír Klemešovi