Plavecká výuka základních škol


» Výuka

» Ke stažení

» Učivo

» Závody 3. tříd


Výuka

Plavecká škola Hustopeče poskytuje výuku plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinné výuky plavání se zúčastňují zpravidla žáci 2. a 3. tříd. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytujeme také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem výuky plavání je nejenom učivo obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího. V posledním období největší rozmach zaznamenala přípravná plavecká výuka žáků 1. tříd základních škol. Je to nejenom logické pokračování přípravné plavecké výuky dětí mateřských škol, ale především plníme přání rodičů, kteří mají zájem, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve.

Plavecká škola Hustopeče pamatuje obsahem výuky a přístupem také na děti a žáky praktických a speciálních škol, stejně tak na handicapované jedince.

Plavecká výuka žáků ZŠ je v ČR organizována od konce 60. let. Dříve se týkala jen několika desítek tisíc dětí, postupně se však stala součástí povinné Tv na prvém stupni ZŠ, kde je organizována ve dvou po sobě následujících ročnících po 20 hodinách, tzn. 40 hodin plavecké výuky, takže jsou do ní zapojeni každý rok vždy žáci dvou ucelených populačních ročníků. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, když téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost mladších ročníků a zachránila tak nespočetné množství lidských životů. Vždyť, když jde dítě k vodě a neumí plavat, mu jde o život. Během poslední doby při změnách legislativy v našem školství, byla pro plaveckou výuku vytvořena i potřebná legislativa.

Od 1. září 2007 se učí na našich školách podle nového RVP ZV, který jednotlivé školy zpracovaly do svého Školního vzdělávacího programu. RVP v části Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci mají seznamovat, učit se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci mají poznat různá nebezpečí, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojit si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví a získat potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Pohybové vzdělávání má řadit do denního režimu našich žáků pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro podporu zdraví a ochranu života. Školám se doporučuje vyrovnávat určitý pohybový deficit, který u žáků vzniká v dnešní počítačové době. Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá. Naši pediatři nás upozorňují na to, že takřka 50 % žáků je nějakým způsobem zdravotně postiženo. Jednoznačně nejlepším způsobem odstranění těchto problémů a zároveň tolik potřebnou prevencí je pohybová aktivita a nejzdravější pohybovou aktivitou, která má pro děti největší význam, je právě pravidelné plavání. Aby děti mohly tuto nejzdravější pohybovou aktivitu provozovat, musí se naučit plavat. Rámcový vzdělávací program v části Člověk a zdraví jednoznačně ukládá školám při tvorbě Školních vzdělávacích programů, vytvářet podmínky pro zdravý způsob života a péči o zdraví.

Náš dokonale propracovaný systém je ojedinělý nejen v Evropě, ale i na světě, také nám jej celá řada zemí závidí. Musíme se však všichni podílet na tom, aby se tolik propagované vytváření podmínek a ochrana zdraví našich dětí stalo skutečností. Není to pouze úkol nás učitelů, ale také bychom měli být zajedno s Vámi, rodiči.